Algemene Voorwaarden Webwinkel

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 – Algemene voorwaarden
Artikel 18 – Aanpassing
Artikel 19 – Informatieverstrekking cursussen en blogs
Artikel 20 – Delen van besloten cursussen
Artikel 21 – Wederverkoop boeken


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Wilde Vrouw Magazine is een handelsnaam van Wilde mens, gevestigd te (1661 BR) De Weere, Paradijs 2. Opererend in Nederland onder BTW-nummer NL001726188B95 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59687363

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.
 15. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor evenementen van Wilde Vrouw.


Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Algemene voorwaarden

Wilde Vrouw behoudt zich het recht voor om altijd de algemene voorwaarden te kunnen wijzigen.


Artikel 18 – Aanpassing

Wilde Vrouw kan ten alle tijden de inhoud van de te leveren diensten aanpassen.


Artikel 19 – Informatieverstrekking cursussen en blogs

Informatieverstrekking is uitsluitend informatief bedoeld is en, waar toepasselijk, een vrijblijvend advies. Wilde Vrouw geeft geen instructie tot een bepaald handelen of nalaten. Het bereiken van enig beoogd resultaat naar aanleiding van cursussen, blogs en andere informatie kan dan ook niet worden gegarandeerd. De informatie in de cursus mag nimmer als een medische diagnose worden opgevat of gepresenteerd.


Artikel 20 – Delen van besloten cursussen

De cursus mag enkel door de klant die aan Wilde Vrouw heeft betaald en met wie Wilde Vrouw een overeenkomst heeft gesloten, worden geraadpleegd met als doel informatie vergaren over het onderwerp van de cursus. Het is klanten van Wilde Vrouw uitdrukkelijk verboden om informatie uit de cursus openbaar te maken, te delen met derden of te kopiëren.


Artikel 21 – Wederverkoop boeken

Bij wederverkoop van boeken van Wilde Vrouw dient de wederverkopende partij de Wet op de vaste boekenprijs in acht te nemen. De verkoopprijs die Wilde Vrouw hanteert is de verkoopprijs die de wederverkopende partij hanteert. Het geven van kortingen op de boeken aan klanten is voor de wederverkopende partij niet toegestaan.

Algemene Voorwaarden Wilde weekend

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Restitutie
Artikel 3 – Boeking / reservering
Artikel 4 – Kampeerplaats Wilde weekend
Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Artikel 6 – Tijden
Artikel 7 – Prijs
Artikel 8 – Dieren
Artikel 9 – Beeld
Artikel 10 – Normale dingen
Artikel 11 – Annulering Wilde weekend
Artikel 12 – Kraamhouders Wilde weekend
Artikel 13 – Contractbreuk kraamhouder
Artikel 14 – Aansprakelijkheid kraamhouder
Artikel 15 – Annuleringsvoorwaarden kraam

Artikel 1 – Definities

 • Wilde Weekendplaats: een plaats die alleen beschikbaar is voor een kampeermiddel tijdens het kampeerweekend van Wilde vrouw magazine.
 • Organisatie Wilde Weekend: Uitgeverij Noest, hierna genoemd Wilde Vrouw magazine.
 • Recreant: degene die met Wilde Vrouw magazine de overeenkomst inzake de plaats aangaat.
 • Prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van een plaats en/of activiteit tijdens Wilde Weekend.
 • Een kampeermiddel: een caravan, camper, kampeerbusje, vouwwagen of tent.

Artikel  2 – Restitutie

 • Restitutie: Mocht je niet kunnen komen, bieden wij geen restitutie op de prijs.
 • Wanneer het Wilde Weekend onverhoopt niet doorgaat, wordt het factuurbedrag teruggestort. Uitgezonderd faillissement.
 • Je hebt geen recht op restitutie voor de overeengekomen boeking bij vroegtijdig vertrek.

Artikel 3 – Boeking / reservering

Een boeking voor het Wilde weekend:

 • Is alléén mogelijk via de webshop van Wilde Vrouw magazine
 • Is een overeenkomst tussen Wilde vrouw magazine en de betalende partij
 • Is op naam en derhalve niet overdraagbaar

Artikel  4 – Kampeerplaats Wilde weekend

De boekingsprijs geldt per persoon voor 1 plaats. Per plaats geldt:

 • Maximaal één caravan, camper, vouwwagen of tent per plaats.
 • Maximaal 10 personen per plaats.
 • Je verblijft op een door ons aangewezen plaats op het terrein, hierin is geen inspraak mogelijk

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Wilde Vrouw magazine aanvaardt geen aansprakelijkheid anders dan de wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 6 – Tijden

De tijden van het Wilde weekend staan bij het product vermeld. 

Artikel 7 – Prijs

De boeking is per plaats en je betaalt per mens(enkind). De prijs zoals vermeldt op in de shop is:

 • Inclusief toeristenbelasting.
 • Inclusief gebruik van aanwezige campingvoorzieningen.

Artikel 8 – Dieren

Los van de campingregels: Wij als organisatie hebben besloten dat er geen huisdieren toegestaan zijn op het Wilde weekend. 

Artikel 9 – Beeld

Op het Wilde weekend maakt Wilde Vrouw magazine beeld! Dit doen we voor:

 • Een leuke herinnering
 • Een fijn filmpje
 • Toffe artikelen
 • Promo nieuwe Wilde weekend

Wilde Vrouw magazine zal (onderkant) ontblote kindjes niet publiceren. Mocht je merken dat er een portret van je gemaakt wordt en je wil liever niet, geef het dan meteen aan! Jij moet je gewoon vrij kunnen bewegen. 

Artikel 10 – Normale dingen

 • Wilde weekend: Je bent verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van je plaats en de afvoer van afval op een door de camping aangewezen plek op het kampeerterrein.
 • Je verblijft op een door ons aangewezen plaats op het terrein.

Artikel 11 – Annulering Wilde weekend

Wilde Vrouw magazine behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen of andere reden het Wilde weekend te annuleren. Je betaling zal teruggestort worden.

Artikel 12 – Kraamhouders Wilde weekend

// Uitvoering vindt plaats op de toegewezen dag van het Wilde weekend.

// Het is niet toegestaan eerder af te bouwen of het terrein te verlaten dan de aangegeven tijden.

// Afval wordt door de kraamhouder afgevoerd.

Artikel 13 – Contractbreuk kraamhouder

// Er is geen restitutie mogelijk naar aanleiding van de opbrengsten of opkomst.

// Wanneer het Wilde weekend onverhoopt niet door gaat, wordt het factuurbedrag teruggestort. Uitgezonderd bij een faillissement.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid kraamhouder

// Wilde Vrouw magazine huurt de kramen bij een extern bedrijf. Wilde Vrouw magazine is niet aansprakelijk voor letsel voortkomend van het gebruik van de kramen.

// De kraamhouder is zelf verantwoordelijk voor de wettelijke geldigheid van de producten die geboden worden. Wilde Vrouw magazine kan echter bij onwettelijkheden de kraamhouder per direct de kraam en de toegang tot het Wilde Weekend ontzeggen.

Artikel 15 – Annuleringsvoorwaarden kraam

Na betaling is annulering niet meer mogelijk.

Algemene Voorwaarden Abonnement

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Duur gebruikersrecht
Artikel 2 – Rechten en plichten Wilde Vrouw magazine
Artikel 3 – Rechten en plichten Abonnee
Artikel 4 – Betaling
Artikel 5 – Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Artikel 7 – Overige bepalingen


Artikel 1 – Duur gebruikersrecht

1.1 Het abonnement is altijd voor een minimaal een heel jaar, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, en er is geen restitutie mogelijk.

1.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door abonnee, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de email.

1.3 Bij automatische verlenging wordt het Abonnement omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het Abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan via de contactpagina.

1.4 Wilde Vrouw magazine en abonnee zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Abonnee (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; (c) Abonnee onder curatele of bewind is gesteld; (d) dan wel Wilde Vrouw magazine haar activiteiten staakt of liquideert.

1.5 Ongeacht het overige bepaalde in deze overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.


Artikel 2 – Rechten en plichten Wilde Vrouw magazine

2.1 Wilde Vrouw magazine spant zich in om de diensten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

2.2 Wilde Vrouw magazine is gerechtigd om welke reden dan ook het Abonnement op ieder moment te staken. In dat geval is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De Abonnee heeft in dat geval recht op restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld ter zake van de niet ontvangen edities van het tijdschrift.


Artikel 3 – Rechten en plichten Abonnee

3.1 Abonnee heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift van het Abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen.

3.2 Abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice en daarbij kenbaar te maken dat Abonnee gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht. Als Abonnee overgaat tot herroeping, ontvangt deze hiervan een bevestiging per email of post.

3.3 Als Abonnee een Abonnement herroept, dan dient Abonnee de reeds ontvangen tijdschriften binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te sturen naar Wilde Vrouw magazine.

3.4 In het geval Abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde abonnementsgeld binnen 14 dagen retour, waarbij Wilde Vrouw magazine zich het recht voorbehoudt te wachten met terugbetaling tot het moment waarop de tijdschriften retour zijn ontvangen, dan wel bewijs van terugzenden is ontvangen.


Artikel 4 – Betaling

4.1 De Abonnementskosten (de vergoeding) wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

4.2 Betaling van de vergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

4.3 Wilde Vrouw magazine heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

4.4 Indien Abonnee de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Abonnee, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Abonnee na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Abonnee naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

4.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Wilde Vrouw magazine bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Abonnee tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

4.7 Abonnee dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Wilde Vrouw magazine.

4.8 Indien Abonnee het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Abonnee contact met Wilde Vrouw magazine opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Wilde Vrouw magazine. Indien het geschil van Abonnee gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

4.9 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.


Artikel 5 – Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming

5.1 Wilde Vrouw magazine respecteert de privacy van haar Abonnees. De verwerking van de gegevens van de Abonnees geschiedt in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Wilde Vrouw magazine is niet aansprakelijk voor wat Abonnee wel of niet doet aan de hand van de gegeven informatie.

6.2 Wilde Vrouw magazine is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van de gegeven informatie.

6.3 Abonnee is zelf verantwoordelijk voor wat zij met de inhoud van tijdschrift Wilde Vrouw magazine doet, de keuzes die zij maakt, hoe zij informatie toepast en wat zij wel of niet met adviezen doet.

6.4 Alle informatie in tijdschrift Wilde Vrouw magazine is algemeen van aard en is nooit een persoonlijk advies. Wilde Vrouw magazine garandeert niet dat de informatie in het tijdschrift uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie is.

6.5 Wilde Vrouw magazine is niet aansprakelijk voor fouten in producten of diensten die je bij derden koopt, ongeacht of dit naar aanleiding van tijdschrift Wilde Vrouw magazine is of niet.

Artikel 7 – Overige bepalingen

7.1 Als een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.